Vše o nákupu

Informace k internetové nabídce společnosti TRANS-TECHNIK spol. s r.o.

Obecné informace

Doprava

Objednané zboží je možné připravit pro:

 • osobní odběr
 • zaslání zboží přepravní společností TOP TRANS
 • zaslání zboží ČESKOU POŠTOU

Na požádání zajistíme smluvního přepravce, který doveze zboží přímo od TT k zákazníkovi.

Doprava zdarma je od částky 5.000 Kč bez DPH, do 30 kg a 6 m délky. U zboží nad 30.000 Kč bez DPH je doprava paušálně zdarma.

Cena dopravy u objednávek do 5000 Kč bez DPH:

 • Do 5 kg – 110 Kč
 • Do 15 kg – 180 Kč
 • Do 30 kg – 240 Kč

 

V ceně dopravy je zahrnuta i cena balného a obalového materiálu. V případě nutnosti může být zboží pro účely dopravy připraveno na ½ paletě či standardní paletě. V takovém případě může být k dopravě doúčtována cena:

 • ½ paleta (600*800 mm) – 130 Kč
 • Standardní paleta (1200*800 mm) – 180 Kč

 

 

Platba

Standardně je objednávka hrazena formou zálohového listu nebo dobírkou. Při osobním odběru umožňujeme platbu hotově nebo platební kartou. Pro stálé zákazníky umožňujeme platbu fakturou se splatností 14-30 dní.

Výhody pro stálé zákazníky

Pro stálé zákazníky nabízíme dále tyto služby:

 • poskytování technické podpory při pravidelných návštěvách obchodníka-technika
 • pravidelná aktualizace sortimentu
 • individuální ceny
 • individuální přístup k e-shopu se zobrazováním individuálního ceníku
 • možnost dopravy zdarma při plnění dohodnutých podmínek
nahoru

Všeobecné obchodní podmínky

Obsah:

 1. základní ustanovení
 2. kupní cena
 3. platební podmínky
 4. objednávka
 5. termín dodání dodací podmínky
 6. přeprava zboží
 7. odmítnutí převzetí zboží
 8. výhrada vlastnictví, přechod škody
 9. záruční doba
 10. druhy dopravy zboží, převzetí a reklamace
 11. vady zjevné a skryté
 12. právo na odstoupení od smlouvy (pouze pro spotřebitele)
 13. vyšší moc

I. Základní ustanovení

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) stanoví v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) upravují blíže práva a povinnosti při koupi a prodeji zboží mezi prodávajícím, kterým je společnost TRANS-TECHNIK spol. s r.o., IČ 440 16 077, se sídlem Řípská 1221/4, 627 00 Brno – Slatina, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C vložka 3420, (dále jen „prodávající“) a zákazníkem (dále jen „kupující“).
 2. Veškerá písemná ujednání či obchodní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím, jež mají odlišné znění než VOP, mají před těmito VOP přednost.
 3. Kupující je povinen potvrdit seznámení a souhlas s těmito VOP, a to buď písemně či elektronicky.
 4. O změně obsahu VOP prodávající informuje na svých webových stránkách. Po uveřejnění nabývají VOP účinnosti při uzavření první následující objednávky zboží kupujícím.
 5. Zbožím se rozumí produkty vyráběné anebo prodávané prodávajícím.
nahoru

II. Kupní cena

 1. Kupující je povinen za odebrané zboží uhradit kupní cenu.
 2. Ceny zboží jsou uvedeny v ceníku zboží prodávajícího. Pro konkrétního kupujícího mohou být dohodnuty odlišné ceny zboží stanovené ve speciálním ceníku pro daného kupujícího.
 3. V kupní ceně nejsou zahrnuty náklady na standardní dodání zboží kupujícímu.
 4. Veškeré příplatkové možnosti doručení zboží musí být dohodnuty společně s objednávkou.
nahoru

III. Platební podmínky

 1. Pokud není ve smlouvě či jiné dohodě smluvních stran dohodnuto jinak (např. platba převodem), jsou kupující povinni uhradit zboží hotově při předání zboží, nebo předem na účet prodávajícího vedený na dokladu ke zboží, nebo na zálohové faktuře. Podkladem pro odeslání (dodání) zboží je v tomto případě připsání částky (kupní ceny) na účet prodávajícího. Platbu hotově lze realizovat po předešlé dohodě v provozovně prodávajícího na adrese TRANS-TECHNIK spol. s r.o. Tyršova 1146 Modřice, 664 42, nebo dobírkou dopravci.
 2. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu uvedenou v ceníku zboží v termínu uvedeném na faktuře (daňovém dokladu). Pokud není dohodnuto jinak, je splatnost veškerých faktur (daňových dokladů), 14 dnů ode dne dodání zboží. Je-li kupující v prodlení se zaplacením kupní ceny, zavazuje se uhradit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05% denně z dlužné částky s tím, že případný nárok kupujícího na náhradu škody není tímto ustanovením dotčen.
 3. V případě dodávky nestandardního množství zboží nebo nestandardního druhu zboží (tj. zboží, které není prodávajícím standardně vyráběno, ale je možné na základě poptávky kupujícího vyrobit), je prodávající oprávněn požadovat od kupujícího zálohovou platbu ve výši 100% z celkové kupní ceny zboží (včetně DPH).
 4. Faktura (daňový doklad) je kupujícímu dle specifik zaslána jako součást zásilky se zbožím ve formě příbalu umístěného vně zásilky (v případě úhrady kupní ceny v hotovosti), nebo následně po dodání zboží poštou nebo e-mailem. Faktura je platná i bez otisku razítka a podpisu prodávajícího.
 5. V případě prodlení kupujícího s úhradou za jakékoli plnění poskytnuté prodávajícím kupujícímu je prodávající oprávněn pozastavit dodání zboží kupujícímu až do úplné úhrady všech splatných závazků kupujícího. V tomto případě není prodávající v prodlení s dodáním zboží.
nahoru

IV. Objednávka

 1. Zboží bude kupujícímu dodáváno na základě jednotlivých objednávek. Objednávky mohou být ze strany kupujícího činěny:
  • písemně: poštou na adrese TRANS-TECHNIK spol. s r.o. Tyršova 1146 Modřice, 664 42
  • e-mailem: objednavky@trans-technik.cz
  • osobně – prostřednictvím sítě obchodních zástupců prodávajícího
  • prostřednictvím e-shopu prodávajícího
 2. Objednávka musí obsahovat firmu a sídlo kupujícího (shodné s obchodním rejstříkem), dodací adresu kupujícího, je-li odlišná od sídla kupujícího, IČ případně také DIČ – je-li plátce DPH, název zboží (případně bližší identifikaci), požadované množství zboží, osobu oprávněnou k převzetí zboží a telefonický kontakt na osobu, která je oprávněna zboží převzít, dopravní dispozice.
 3. Prodávající ve lhůtě do 3 pracovních dnů od doručení objednávky od kupujícího, tuto akceptuje, čímž je kupní smlouva uzavřena, anebo sjedná s kupujícím oboustranně odsouhlasenou změnu objednávky (např. termín dodání zboží, množství zboží apod.), kdy je v takovém případě kupní smlouva uzavřena až po oboustranně odsouhlaseném návrhu na změnu. Povinnost prodávajícího dodat kupujícím zboží vzniká až po odsouhlasení objednávky.
nahoru

V. Termín dodání, dodací podmínky

 1. Dohodnou-li se smluvní strany na odebrání zboží kupujícím na provozovně prodávajícího, je zboží dodáno v okamžiku, kdy umožní prodávající kupujícímu se zbožím nakládat v místě své provozovny.
 2. Kupující je povinen objednané a řádně doručené zboží odebrat. Současně s dodáním zboží je předán kupujícímu i přepravní doklad, který je kupující povinen potvrdit.
 3. Pokud se strany dohodnou na odeslání zboží prodávajícím, je závazek dodání splněn okamžikem převzetí zboží kupujícím od dopravce. Dodávka je realizována na rampu nebo k prvním uzamykatelným dveřím kupujícího, není-li dohodnuto jinak.
nahoru

VI. Přeprava zboží

 1. Prodávající realizuje dodání zboží prostřednictvím smluvního dopravce a jeho smluvními partnery. Cena za dopravu bude sdělena kupujícímu na vyžádání.
 2. Pokud kupující zajistí k odběru zboží vlastního dopravce, je tento povinen prokázat se oprávněním zboží převzít. (plná moc = RZ vozidla, jméno řidiče, Identifikační doklady, atd.)
 3. Liší-li se požadované dopravní dispozice od standardního způsobu doručení, je kupující povinen uvést tyto odlišné dispozice v konkrétní objednávce (např. max. tonáž vozidla, auto s čelem atd.).
nahoru

VII. Odmítnutí převzetí zboží

 1. Pokud kupující prokazatelně bezdůvodně nepřevezme objednané zboží, je prodávající oprávněn požadovat po kupujícím vynaložené náklady spojené s dopravou objednaného zboží a dále smluvní pokutu ve výši vynaložených nákladů spojených s dopravou objednaného zboží. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu náklady za dopravu a smluvní pokutu do 10 dnů ode dne písemné výzvy prodávajícího.
nahoru

VIII. Výhrada vlastnictví; přechod škody

 1. Vlastnické právo ke zboží přechází z prodávajícího na kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny zboží.
 2. Nebezpečí vzniku škody na zboží (ztráty, zničení, poškození či znehodnocení) přechází z prodávajícího na kupujícího okamžikem převzetí zboží kupujícím, tj.:
  • při vlastním odběru převzetím zboží kupujícím
  • předáním zboží smluvnímu dopravci kupujícího
  • převzetím zboží od dopravce prodávajícího
nahoru

IX. Záruční doba

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávané zboží je při převzetí kupujícím bez vad a jeho užitná hodnota a kvalita odpovídá poskytnutým zárukám výrobce, a to po dobu 12 měsíců.
 2. Odpovědnost za poškození zásilky v průběhu přepravy nese dopravce.
nahoru

X. Druhy dopravy zboží k zákazníkovi, převzetí a reklamace

 1. Kupující není oprávněn uplatnit nároky ze zjevných vad zboží, pokud neprovedl kontrolu při přejímce dle shora uvedeného postupu nebo nezapsal-li do průvodního dokladu (přepravního dokladu (POD)) existenci zjevných vad.
 2. Zjistí-li kupující některou z vad, reklamuje ji u prodávajícího bez zbytečného odkladu po jejím zjištění nejpozději však do 24 hodin od převzetí zásilky. (u vad zjevných ihned při převzetí). O zjištěných závadách informuje kupující prodávajícího písemně na adrese: TRANS-TECHNIK spol. s r.o. Tyršova 1146 Modřice, 664 42, nebo emailu: objednavky@trans-technik.cz (s výjimkou vad zjevných, které musí být zaznamenány v předávacím protokolu nebo přepravním listu), přičemž uvede charakteristiku závad a údaje nutné k zaznamenání reklamace:
  • název a adresa kupujícího
  • datum zjištění reklamované vady
  • identifikaci výrobku, název výrobku
  • množství reklamovaného zboží (vždy uvádějte v prodejní jednotce)
  • datum výroby zboží, číslo/a kartonu/ů
  • datum příjmu zboží
  • číslo dodacího listu, ke kterému se reklamace vztahuje
  • popis reklamované vady, důvod reklamace
  • jméno reklamujícího i přebírajícího

  Bez uvedení všech výše uvedených informací, je prodávající oprávněn reklamaci kupujícího odmítnout.

 1. Reklamace je prodávajícím vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30-ti dnů ode dne jejího uplatnění.
 2. K uplatnění reklamace je třeba, aby kupující reklamované zboží po oznámení vad neprodleně odeslal prodávajícímu.
 3. Při uznání reklamace má kupující právo na dodání nedodaného zboží, opravu reklamovaného zboží pokud to je možné, výměnu reklamovaného zboží, pokud oprava možná není nebo odstoupení od smlouvy a vrácení peněz v případě, že ani jedna z předchozích variant řešení reklamace není možná.
 4. Prodávající je oprávněn reklamaci zamítnout v následujících případech:
  • pokud vada vznikla nevhodným používáním nebo nedodržením pokynů stanovených výrobcem
  • vada vznikla neodborným nebo nevhodným zacházením, manipulací, skladováním nebo zanedbáním péče o zboží
  • nedodržením postupu převzetí zboží od dopravce
  • je-li prokázáno, že k pochybení nedošlo na straně odesílatele.
 5. Uplatnění reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení kupní ceny zboží v plné hodnotě a ve stanovené lhůtě splatnosti.
 6. Prodávající je povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo na reklamaci zboží uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace kupující preferuje, a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně doby jejího trvání.
 7. Pro případ zamítnuté reklamace vydá prodávající kupujícímu taktéž písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
 8. Při odesílání zboží zpět odesilateli – vrácené, poškozené, reklamované – je zákazník povinen zásilku připravit k odeslání dle pokynů TRANS-TECHNIK spol. s r.o.
nahoru

XI. Vady zjevné a skryté

 1. Vady zboží zjistitelné při přejímce zboží, tzv. zjevné vady (Kupující má povinnost reklamovat tyto vady ihned po jejich zjištění, tj. při přijetí, na pozdější reklamace nebude brán zřetel). Mezi zjevné vady patří:
  • poškození zásilky (pomačkaný, roztrhaný, promočený obal apod.)
  • nesprávné počty kartonů přejímaného zboží (u viditelně poškozených, otevřených nebo porušených kartonů je povinnost přepočítat množství v kartonech ihned při přejímce)
  • nesprávný druh zboží
  • narušený obal výrobku v otevřeném, poškozeném kartonu
  • delaminace fólie – oddělení jedné nebo více vrstev z obalu
  • protržené, prasklé nebo naříznuté obaly
  • chybějící doklad nebo doklad, který neodpovídá běžným parametrům a zákonu o DPH
 2. Vady zboží zjistitelné/zjištěné až po přejímce zboží, tzv. skryté vady (Kupující je povinen reklamovat tyto vady ihned po jejich zjištění). Mezi skryté vady patří:
  • nesprávná hmotnost a počet kusů výrobků
  • nesprávná cena uvedená v dokladu (faktura, příjmový pokladní doklad)
nahoru

XII. Právo na odstoupení od smlouvy (pouze pro spotřebitele)

 1. Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (např. prostřednictvím mailové objednávky) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího, má kupující spotřebitel v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ právo bez udání důvodu odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží.
 2. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v přechozím odstavci, a kupující spotřebitel v něm uvede, že odstupuje od smlouvy ideálně s uvedením čísla objednávky, data nákupu a případně čísla účtu pro vrácení peněz.
 3. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující spotřebitel využit též vzorový formulář poskytovaný prodávajícím, jenž tvoří přílohu č. 1 těchto obchodních podmínek. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla nebo provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@trans-technik.cz.
 4. V případě, že spotřebitelem dle přechozích odstavců odstoupí od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího (kromě částky představující dodatečné náklady na dodání zboží vzniklé v důsledku kupující zvoleného způsobu dodání zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání zboží nabízený prodávajícím) do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy spotřebitelem, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od spotřebitele přijal, pokud kupující neurčí jinak. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté spotřebitelem již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li spotřebitel od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
 5. Ustanovení zákona o odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí prodávajícímu do 14 dnů od odstoupení od smlouvy vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. Pokud je vrácené zboží částečně poškozeno, může prodávající uplatnit na spotřebitel i právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu a vrátí tak spotřebiteli takto sníženou kupní cenu.
 6. V souladu s ustanovením § 1833 NOZ na kupní cenu, která má být spotřebiteli vrácena, může prodávající započíst snížení hodnoty vráceného zboží.
 7. Právo na odstoupení od smlouvy spotřebitel v souladu s ustanovením § 1837 NOZ nemá zejména, v případě smluv o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy nebo o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu (např. výroba skříňových nadstaveb dle přání zákazníka).
nahoru

XIII. Vyšší moc

 1. Odpovědnost stran za částečně nebo úplné nesplnění smluvních povinností je vyloučena, jestliže se takto stalo v důsledku vyšší mocí. Vyšší mocí se rozumí každá nepředvídaná nebo neodvratitelná událost, která vznikla nezávisle na vůli smluvních stran, a která znemožňuje po určitou dobu nebo trvale částečné nebo úplné plnění závazků některé smluvní strany. Jako vyšší moc se uznávají události, k nimž dojde po uzavření smlouvy a kterým nemohla smluvní strana, jíž se týkají, zabránit.
 2. Strany jsou povinny splnit své závazky, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní lhůty se posouvají o dobu působení vyšší moci.
 3. Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, je povinna neprodleně, nejpozději do 10 dnů, písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o jejím vzniku. Nedodržení této lhůty má za následek zánik práva dovolávat se této události.
 4. Trvají-li okolnosti vyšší moci více než 15 dní, smluvní strany se zavazují jednat o náhradních termínech plnění závazků. Nesejdou-li se smluvní strany k jednání nebo nedohodnou-li se, je kterákoli ze stran oprávněna od závazku, který je okolnostmi vyšší moci postižen, odstoupit.
 5. Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dnem 7.10.2019 a dříve vydané VOP pozbývají platnosti a účinnosti, přičemž dodávky zboží realizované prodávajícím přede dnem platnosti a účinnosti těchto VOP se řídí obchodními podmínkami platnými od 10.6.2014.
nahoru

za TRANS – TECHNIK, spol. s r.o.

Ing. Petr Láska, jednatel

Ke stažení

nahoru

Ochrana osobních údajů

Internetová nabídka www.trans-technik.cz (TRANS-TECHNIK spol. s r.o., Řípská 4 627 00, Brno) je dle prohlášení firmy určena všem zákazníkům firmy a data shromážděná na základě objednávek neprodá ani jiným způsobem neposkytne třetí straně. Dále nepoužije tato data k dalším komerčním účelům bez souhlasu vlastníka těchto dat a také se zavazuje k tomu, že na přání zákazníka bez udání důvodů, jeho osobní data vymaže z databáze zákazníků.

nahoru