Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní společnosti TRANS-TECHNIK spol. s r.o.,/dále jen TT/, IČ 440 16 077, se sídlem Řípská 1221/4, 627 00 Brno – Slatina

Obchodní vztahy mezi firmou TT a odběrateli se řídí těmito Všeobecnými obchodními podmínkami /dále jen VOP/ a to bez ohledu na skutečnost, zda je mezi firmou TT a odběratelem uzavřena kupní smlouva na základě nabídky uskutečněné v prostorách firmy či zda odběratel uplatní objednávku u firmy TT na základě nabídky zboží uveřejněného na webových stránkách firmy TT.

Nabídka

  • není sama o sobě návrhem na uzavření kupní smlouvy a je pro firmu TT nezávazná, není-li dohodnuto jinak
  • dodávky zboží dle nabídky jsou realizovány zásadně vždy ze skladu firmy TT, není-li dohodnuto jinak

Objednávka

Objednávka musí zásadně vždy splňovat písemnou formu, je závazná a podléhá režimu danému ustanoveními § 2085 – 2127 zák. č. 89/2012 Sb., /Občanský zákoník/.

Objednávka musí splňovat přesnou specifikaci zboží : 

  • množství v požadovaných jednotkách
  • dobu a místo odebrání zboží
  • identifikaci odběratele /firma, adresa,IČ DIČ, kontaktní údaje a spojení/

Písemným potvrzením objednávky ze strany dodavatele, tj.firmy TT je uzavřena kupní smlouva.

Dodávka

Potvrzení termínu dodávky není pro dodavatele, firmu TT závazné a nedodržení termínu dodávky nezakládá nárok pro odběratele nárok na náhradu škody.

Každá byť částečná dodávka zboží je považována za samostatný obchodní případ, tedy dodávku plněnou v objednaném rozsahu.

Údaje o hmotnosti dodávky zboží jsou pouze orientační.

Zboží je dodavatelem, firmou TT dodáváno v jakosti a provedení obvyklých pro účel, k němuž je toto určeno.

Odběratel je povinen objednané zboží odebrat nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl dodavatelem, firmou TT, vyrozuměn, že jím objednané zboží je připraveno k expedici.

Pro případ neodebrání zboží objednatelem ve stanovené lhůtě vyhrazuje si dodavatel, firma TT, právo vyúčtovat odběrateli skladné, s čímž odběratel vyslovuje souhlas a to uzavřením kupní smlouvy.

Firma TT je oprávněna od uzavřené kupní smlouvy odstoupit a nesplnit dodávku, či jen část dodávky, za podmínek stanovených v §§ 2001 – 2005 Občanského zákoníku a dále v případě, že plnění smlouvy se stane pro dodavatele, firmu TT, nemožným z důvodů nestojících na jeho straně.

Dodací list

Firma TT je povinna na každou dodávku zboží vystavit dodací list obsahující :

  • označení obchodní firmy odběratele i dodavatele v souladu s údaji ve veřejném registru
  • přesné označení zboží dodávaného odběrateli, vč.jeho specifikace co do druhu a množství

Doprava zboží

Předáním dodávaného zboží dopravci přechází nebezpečí škody na odběratele.

Doprava dodávaného zboží není předmětem plnění dodávajícího, tedy firmy TT, není-li dohodnuto jinak.

Odběratel je povinen při dodávce zboží dopravní firmou dodávku neprodleně zkontrolovat a případné vady a nedostatky ve lhůtě 24 hodin ode dne převzetí zboží tuto skutečnost písemně oznámit dodavateli, firmě TT. Vady zboží evidentně vzniklé při dopravě ( poškozené obaly ) je odběratel povinen zapsat dopravci do přepravního listu.

Doprava zboží je řešena TOPTRANSEM

Cena dopravy do 30kg dle ceníku:

> 5 kg 74Kč / bez DPH
> 15kg 138Kč/ bez DPH
> 30kg 190Kč/ bez DPH

Dobírka + 40Kč

Balné:
karton 40Kč / bez DPH
svazek 20Kč / bez DPH
paleta eur 300Kč / bez DPH
paleta malá 90 Kč / bez DPH
paleta velká 180 Kč / bez DPH

Ceny dopravy bez DPH nad 30kg jsou řešeny individuálně dle vzdálenosti a váhy.

Platí pouze pro TRANS-TECHNIK spol.s r.o. Brno,Čeká republika

Platební podmínky a cena

Cena dodávaného zboží je účtována firmou TT dle platného ceníku, není-li dohodnuto jinak.

Náklady dodávky spojené s dopravou a balným nejsou součástí ceny zboží, není-li dohodnuto jinak.

Faktury vydané firmou TT za dodané zboží jsou splatné v termínech na těchto fakturách uvedených. Nezaplacení závazku ve stanoveném termínu zakládá právo firmě TT vyúčtovat odběrateli sankci za nesplnění závazku v daném termínu a možnost odstoupení od kupní smlouvy.

Veškeré dodané zboží firmou TT zůstává až do jeho úplného zaplacení odběratelem majetkem firmy TT.

Odpovědnost a záruka za zboží, reklamace

Povinnosti prodávajícího, firmy TT se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku, není-li uzavřenou kupní smlouvou dohodnuto jinak.

Prodávající je povinen oprávněné a uznané reklamace zboží vyřídit neprodleně po písemném oznámení učiněném odběratelem..

Prodávající stanovuje na dodávané zboží 2-letou záruku, přičemž prohlášení prodávajícího o záruce je osvědčeno záručním listem

Závěrečné informace

Uzavřením kupní smlouvy vyslovuje a potvrzuje odběratel souhlas s těmito VOP a bere na vědomí, že tyto jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Tyto VOP vstupují v platnost a účinnost dnem 10. 6. 2014 a dříve vydané VOP pozbývají platnosti a účinnosti, přičemž dodávky zboží realizované firmou TT přede dnem platnosti a účinnosti těchto VOP se řídí obchodními podmínkami platnými od 1. 1. 2003.

V Brně dne 9.6.2014

Ing.Petr Láska