Reklamační řád

  • Povinnosti prodávajícího ( TT ) se řídí ustanoveními Obchodního zákoníku § 420-442 v platném znění.
  • Reklamace hmotnosti, rozměrů, počtu kusů, kvality a druhu zboží musí být uplatněny písemně a to ihned nebo nejpozději do 2 dnů.
  • Je-li reklamace oprávněná, nahradíme zdarma vadné, poškozené nebo chybějící zboží. Odběrateli nevzniká právo na náhradu dalších škod např. na opravu nebo montáž. Prodávající nenese odpovědnost za vady vzniklé špatnou montáží.
  • Podání reklamace není důvodem k posunu splatnosti ceny za dodané zboží nebo služby. Vrácení zboží je možné pouze v případech, kdy tak stanoví právní předpis.
  • Právo kupujícího z vad zboží musí být uplatněno u prodávajícího (TT) nejpozději do 2 let od doby dodání zboží. U vad na něž se nevztahuje záruka za jakost, platí místo této lhůty záruční doba stanovená prohlášením prodávajícího a tato není kratší dvou let, prohlášení prodávajícího o záruce je osvědčeno záručním listem.
  • předáním zboží přechází nebezpečí škody způsobené na zboží na: příjemce - dopravce nebo kupujícího
  • příjemce je povinen při převzetí zboží zkontrolovat jeho množství a kvalitu, v případě poškozeného balení, je povinen zapsat toto poškození do přepravního listu, případne odmítnou převzetí poškozeného zboží.
  • doprava materiálu od nás k odběrateli není předmětem našeho plnění, pokud není dohodnuto jinak